Nauka o zwierzętach

Biologia to interdyscyplinarna nauka o budowie, funkcjonowaniu i rozmnażaniu żywych organizmów. Co więcej zajmuje się ona badaniem organizmów jednokomórkowych. Dzieli się na różne działy i inne dziedziny. Łączy się również z innymi dziedzinami, jak na przykład biologia medyczna. Jedną z gałęzi biologii jest zoologia. Jest to nauka o zwierzętach.

Zoologia jest nauką o zwierzętach, która obejmuje szereg dyscyplin ściśle powiązanych ze sobą. A w skład zoologi wchodzą między innymi: entomologia, ichtiologia, herpetologia, protozoologia, ornitologia oraz teriologia. Ponadto w skład zoologii wchodzą nauki, które obejmują systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych. A więc zoologia to również takie nauki jak: anatomia, cytologia, embriologia, fizjologia oraz morfologia.

Zoologia zajmuje się nie tylko zwierzętami żyjącymi współcześnie. Zajmuje się ona również zwierzętami, które żyły w poprzednich epokach. A gałęziami zoologii, które się tym zajmują są: paleozoologia i paleozoogeografia. Ponadto wśród gałęzi zoologii można wyróżnić zoogeografię, ekologię oraz inne. Ekologia to nauka o strukturze populacji zwierząt oraz ich oddziaływaniu na środowisko. Natomiast zoogeografia to nauka o rozmieszczeniu zwierząt na kuli ziemskiej.

Zoologia sięga swoimi korzeniami zamierzchłych wieków, czasów starożytnych. Za ojca zoologii uważany jest Arystoteles, który był autorem pierwszych prac z tej dziedziny. Stworzył on około 300 dzieł poświęconych zoologii. Za najważniejsze należy uznać: „Historia naturalna zwierząt”, „O pochodzeniu zwierząt” oraz „O częściach zwierząt”.

Kolejnym starożytnym, któremu zoologia zawdzięcza swój rozwój był Pliniusz Starszy, Rzymianin. Stworzył on dzieło o nazwie „Historia naturalna”. W dużej mierze oparł się na pracach Arystotelesa, uzupełniając je o własne odkrycie, doświadczenia oraz obserwacje.

W historii zoologii ważny był okres odrodzenia. Tutaj należy wspomnieć o dziele Szwajcara K. Gesnera zatytułowanym „Historia animalium”.

Na przestrzeni dziejów pojawiały się różne poważniejsze prace przyczyniające się do rozwoju zoologii. Należy tutaj wspomnieć o teorii ewolucji Karola Darwina. Jego dzieło, zatytułowane „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego” wydana w roku 1859, przyczyniło się do wyjaśnienia między innymi procesów obejmujących ewolucję i embriologię. Objęło ono również anatomię porównawczą.

Do dziedzin zoologii należy zaliczyć : antrozoologię, arachnologię, entomologię, etologię, herpetologię, ichtiologię, karcynologię, konchiologię, malakologię, nauroetologię, ornitologię, planktologię, paleozoologię, teriologię, zoogeografię, zoopsychologię, zoosemiotykę. Zależnie od tego jako rodziną zwierząt zajmuje się dana dziedzina zoologii, jakimi aspektami, jakimi konkretnie procesami zachodzącymi w organizmach zwierząt.

Zoologia to rozwijająca się gałąź biologii zajmująca się badaniami zwierząt. Dzieli się na wiele mniejszych dziedzin w zależności od tego jakie rodziny i gatunki zwierząt bada. Do rozwoju biologii wkład wnoszą również Polacy.